Sơn phủ Nội hoặc Ngoại thất Saito ( 02 – 03 lớp )

Sơn phủ Nội hoặc Ngoại thất Saito ( 02 – 03 lớp )

Đặc điểm chính